Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
VI Posiedzenie w dniu 30 grudnia 2013, godz. 10:00
BRM.WPWK.0012.7.6.2013
1.
Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Przedszkola nr 4 "Bajkowy Świat" w Swarzędzu.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej, zmienionej uchwałami: nr VII/28/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 2011 r. i nr XXXVII/340/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Gortatowo.
3.
Sprawy bieżące.11:07
4.
Zakończenie.11:07