Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 25 października 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.10.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Podsumowanie wizji lokalnej w Robakowie.
4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik,
b)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok,
c)
zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu miejskiego „Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku” w ramach Inicjatywy JESSICA,
Załączniki
jessicajessica-uz
d)
sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Robakowie,
e)
określenia stawek podatku od nieruchomości,
f)
opłaty targowej.
5.
Wysłuchanie informacji nt. podatku śmieciowego i rolnego.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.