Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Gospodarcza
Posiedzenie w dniu 23 października 2013, godz. 12:00
BRM.KG.0012.3.8.2013
1.
godz.12.00 Zbiórka członków Komisji Gospodarczej w Biurze Rady Miejskiej. Przejazd członków komisji na budowę wiaduktu przy ul. Rabowickiej.
2.
godz.13.00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Ocena stanu realizacji kluczowych zadań inwestycyjnych w Gminie przyjętych do realizacji na rok 2013.
4.
Przedstawienie planów związanych z budową nowej szkoły w Zalasewie.
5.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Swarzędz w roku 2014.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/312/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Swarzędz lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego (Dz. U. Woj. Wielk Nr 78, poz.1556).
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrzesińskiej i Polnej w Swarzędzu (pow.ca.2,45ha).
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dolina Rzeki Głównej", gmina Swarzędz ( pow. ca. 213,5 ha ).
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - 2mlnzł.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
6.
Sprawy bieżące.
7.
Zakończenie.