Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XLVI Sesja Rady Miejskiej w dniu 24 września 2013, godz. 10:00
BRM.0002.XLVI.2013
1.
Otwarcie XLVI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Puszczykowie.
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/350/2013 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz.
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalasewo - ul. Galileusza.
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy osiedlu w miejscowości Zalasewo - Osiedle Ułańskie.
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy, w zakresie działki nr ewid. 58/6 w Swarzędzu ( łączna pow. zmiany ca. 2,84 ha).
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Karłowice.
13.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystapienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
14.
Analiza i ocena wykonania budżetu w I półroczu 2013 roku, w tym analiza wieloletniego planu inwestycyjnego, stan wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze roku 2013 – dochody i wydatki.
15.
Przedstawienie informacji w sprawie czystości Jeziora Swarzędzkiego.13:08
16.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
17.
Interpelacje i zapytania.
18.
Wolne głosy.
19.
Komunikaty.
20.
Zakończenie.14:54