Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni
XXXVIII Sesja w dniu 25 września 2013, godz. 13:00
SE-BRM.0002.9.2013
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:07
2.
Wybór sekretarza obrad.13:07
3.
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej.13:10
Załączniki
protokol37
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:12
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.13:42
Załączniki
wrzesień
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.14:01
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
sprostowania błędów pisarskich w treści uchwały Nr XXXVII/400/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok14:04
b)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok14:21
c)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi14:23
d)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla NZOZ „Szpitala w Puszczykowie” Sp. z o.o.14:24
e)
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowina Tatrzańska z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej14:26
f)
zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 14:27
g)
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 14:49
h)
przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Kórnik - nie została rozpatrzona
i)
zmieniająca uchwałę nr XXXI/354/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej - nie została rozpatrzona
j)
aneksu nr 4 do Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”14:51
k)
uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2014 – 201814:53
l)
wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej14:58
m)
nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa 14:59
n)
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica, gm. Kórnik15:00
o)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej dla działek nr ewid: 208, 209, 210 obręb Bnin, gm. Kórnik - nie została rozpatrzona.
8.
Interpelacje i zapytania radnych.
9.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.15:43
10.
Zakończenie sesji.15:43