Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Infrastruktury i Rozwoju
Posiedzenie w dniu 20 września 2013, godz. 9:00
SE-BRM.0012.2.8.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2014 – 2018,
b)
zmieniająca uchwałę nr XXXI/354/2013 z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku,
c)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi,
d)
nadania nazw ulicom w miejscowości Dachowa.
4.
Zapoznianie się z informacją nt. wniosków sołectw dot. inwestycji, które mogą zostać wpisane do budżetu gminy w 2014 roku.
5.
Zapoznanie się z koncepcją organizacji ruchu drogowego na rynku w Kórniku-Bninie.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.