Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 20 września 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.8.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
sprostowania błędów pisarskich w treści uchwały Nr XXXVII/400/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok,
b)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok,
c)
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla NZOZ „Szpitala w Puszczykowie” Sp. z o.o.,
d)
udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowina Tatrzańska z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu budynku Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Bukowinie Tatrzańskiej,
e)
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego,
f)
przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Kórnik.
4.
Zapoznanie się z informacją nt. wykonania budżety Gminy Kórnik za I półrocze 2013 roku.
5.
Dyskusja nt. inicjatywy uchwałodawczej.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.