Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XLV Sesja Rady Miejskiej w dniu 27 sierpnia 2013, godz. 12:00
BRM.0002.XLV.2013
1.
Otwarcie XLV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
4.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach zewnętrznych szkół podstawowych i gimnazjów.
Załączniki
5.
Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. Prof. Ryszarda Kosteckiego w Swarzędzu- dalsze funkcjonowanie oraz finansowanie. 14:54
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.15:13
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.15:33
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości.15:34
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu.15:35
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości. 15:36
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Paczkowie.
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz.
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.
15.
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w sprawie zmiany uchwały Nr XX/146/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Paczkowie.
16.
Projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Swarzędz.
17.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
18.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 40 ha).
19.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa ( pow. ca. 353ha.)
20.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/367/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.17:03
21.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.17:19
22.
Interpelacje i zapytania.18:11
23.
Wolne głosy.
24.
Komunikaty.18:34
25.
Zakończenie.18:34