Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Rolnictwa
Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2013, godz. 13:00
BRM.KRoln. 0012.3.6.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.13:41
2.
Stan bezpieczeństwa na terenie gminy - omówienie przez Komendanta Policji oraz Komendanta Straży Miejskiej.13:41
3.
Fundusz sołecki i wnioski do budżetu na 2014r.13:43
4.
Omówienie matetriałów sesyjnych.15:07
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą nieruchomości.
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym użytkownikiem nieruchomości.
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości zabudowanych położonych w Paczkowie.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011r. w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na terenie Gminy Swarzędz.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 40 ha).
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Paczkowa ( pow. ca. 353ha.)
m)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XLI/367/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.