Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni
XXXVII Sesja w dniu 31 lipca 2013, godz. 13:00
SE-BRM.0002.8.2013
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:05
2.
Wybór sekretarza obrad.13:05
3.
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miejskiej.
Załączniki
protokol36
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:09
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.13:34
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.13:45
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok13:52
b)
przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Kórnik na rok 201414:34
c)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków14:36
d)
sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w Kamionkach na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu.14:38
e)
sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym położonej w Robakowie gm. Kórnik- nie rozpatrywana
f)
przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań publicznego zarządzania drogami powiatowymi14:40
g)
zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych - nie rozpatrywana
h)
zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kórnik
i)
zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kórniku14:43
j)
nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Kórniku14:45
k)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami podstawowymi w Szczytnikach – rej. ul. Szczególnej i Jeziornej, gm. Kórnik14:58
l)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie drogi krajowej S-11 Kołobrzeg – Poznań – Pleszew – Bytom, obręb Dziećmierowo i Kórnik – etap Ia15:19
8.
Interpelacje i zapytania radnych.15:20
9.
Odpowiedzi na interpelacje.15:22
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:13
11.
Zakończenie sesji.16:14