Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 26 lipca 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.7.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.11:04
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym położonej w Robakowie 11:17
b)
sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym położonej w Kamionkach 11:17
c)
zmiany budżetu gminy Kórnik,
d)
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
e)
zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Kórnik
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.