Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 14 czerwca 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.6.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
kupna nieruchomości drogowej położonej w Borówcu.
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2013-2021,
c)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok,
4.
Wybór przedstawiciela do komisji przyznającej nagrodę Przewodniczącego RM dla najlepszego ucznia w Gminie Kórnik.
Załączniki
regulaminwniosek
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski:
a)
zapoznanie się z wnioskiem sołtysa Szczytnik.
6.
Zakończenie posiedzenia.