Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Wspólne posiedzenie wszystkich Komisji
II Posiedzenie w dniu 28 maja 2013, godz. 10:00
BRM.0012.7.2.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Godz.10.00 wizja lokalna w rejonie ulic Armii Poznań i J.Rivoliego w Swarzędzu celem zapoznania się z proponowaną budową obiektu handlowego wielkopowierzchniowego.
3.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu.11:36
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania " Trakt Piastów".11:45
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów podlegających składowaniu, odzyskowi lub zbieraniu na Składowisku Odpadów Komunalnych w Rabowicach. 11:36
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.11:56
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz ( im. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej).14:30
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście Swarzędz ( im. Leszka Grajka).14:33
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Garby.
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry.
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli : Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha) - część I.
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo ( pow. ca. 292ha) - Część I.
l)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie.
m)
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad - rozpatrzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
Załączniki
skan skarga
n)
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad - Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w rejonie ulic Armii Poznań, Józefa Rivoliego w Swarzedzu oraz Siewnej w Zalasewie (pow. ca. 7,5ha).
4.
Dyskusja na temat planowanej budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego przy ul. Armii Poznań i J.Rivoliego w Swarzędzu - spotkanie z mieszkańcami.
5.
Sprawy bieżące.
6.
Zakończenie.