Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XLI Sesja Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2013, godz. ok.14:00
BRM.0002.XLI.2013
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porzadku obrad.15:32
3.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.15:34
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Miasta i Gminy Swarzędz w 2013 roku.15:34
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.15:35
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 - 2032.15:36
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.15:40
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym z Bibioteką Publiczną w Swarzędzu.15:41
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zbycia nieruchomosci gruntowej położonej w Swarzędzu na os. Mielżyńskiego na rzecz Powiatu Poznańskiego. 15:42
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb Rabowice ( pow. ca 380,8 ha ).17:18
11.
Sprawy bieżące.17:31
12.
Zakończenie.17:31