Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XLII Sesja Rady Miejskiej w dniu 14 maja 2013, godz. 10:00
BRM.0002.XLII.2013
1.
Otwarcie XLII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XL sesji.
4.
Rozpatrzenie oraz przedstawienie:
a)
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012,
b)
sprawozdania finansowego – bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012,
Załączniki
bilans 2012r.
c)
informacji o stanie mienia komunalnego,
d)
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami Miasta i Gminy Swarzędz za 2012 rok,
Załączniki
opinia rio
e)
opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej w Swarzędzu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012,
f)
opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie sprawozdania finansowego – bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 roku oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012,
Załączniki
opinia kom.rew.
g)
wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2012,
Załączniki
wniosek krew.
h)
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz za rok 2012,
i)
dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2012.
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok.
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
7.
Przerwa.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Swarzędzu.
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Swarzędz do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020".
10.
Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli sposobu finansowania, organizacji pracy i funkcjonowania świetlic miejskich.
11.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji uchwały nr XVII/158/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
12.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
13.
Interpelacje i zapytania.
14.
Wolne głosy.
15.
Komunikaty.
16.
Zakończenie.12:44