Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 19 kwietnia 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.4.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2013-2021,
b)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok,
c)
zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu miejskiego „Rewitalizacja płyty rynku w Kórniku” w ramach Inicjatywy JESSICA,
d)
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Borówcu, na rzecz Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu.
4.
Zapoznanie się z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kórnik za 2012 rok.
5.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie posiedzenia.