Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 22 marca 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.3.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2013-2021,11:18
b)
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kórnik na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
c)
kupna nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Skrzynki, gmina Kórnik.
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.