Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Kultury i Sportu
Posiedzenie w dniu 21 marca 2013, godz. 8:30
BRM.KKiS.0012.5.3.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.08:37
2.
Omowienie materiałów sesyjnych.
a)
Uchwała w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.08:47
b)
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej.08:53
Załączniki
pomoc finans.
c)
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
d)
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.09:17
e)
Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"09:17
f)
Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
g)
Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
h)
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
i)
Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
j)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Swarzędz na okres od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r.
k)
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Swarzędz na okres od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r.
l)
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych komisji rady Miejskiej w Swarzędzu.
m)
Stanowisko Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany art. 402 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.
Załączniki
stanowisko
3.
Sprawy bieżące.09:38
4.
Zakończenie