Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
XL Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2013, godz. 10:00
BRM.0002.XL.2013
1.
Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miejskiej.
4.
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Swarzędz w 2012 r.
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Swarzędz oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
Załączniki
pomoc finans.
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013-2032.
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
12.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
13.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.
14.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Swarzędz na okres od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r.
15.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Swarzędz na okres od 01 maja 2013r. do 30 kwietnia 2014r.
16.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rewizyjnej i stałych komisji rady Miejskiej w Swarzędzu.
17.
Rozpatrzenie stanowiska Rady Miejskiej w Swarzędzu w sprawie zmiany art. 402 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska, w zakresie opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.
Załączniki
stanowisko
18.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
19.
Interpelacje.
20.
Odpowiedzi na interpelacje.
Załączniki
jezioro
21.
Zapytania.
22.
Komunikaty.
23.
Wolne głosy.
24.
Zakończenie.