Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Komisja Budżetu
Posiedzenie w dniu 25 lutego 2013, godz. 13:00
BRM.KB.0012.1.2.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.15:47
2.
Omówienie materiałów sesyjnych.
a)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.13:24
b)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 – 2032.15:44
c)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.15:44
d)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz przedszkoli publicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.15:51
e)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Kobylnicy.
f)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki zagospodarowanej jako park linowy na okres dłuższy niż 3 lata.15:54
g)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu nr XL/304/2005r. z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: nadania nazw na terenie wsi GORTATOWO. 15:56
h)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gruszczyn. 15:57
i)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Swarzędz. 16:13
j)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości . 15:30
k)
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli: Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy (łączna pow. zmiany ca. 10,84 ha).16:06
3.
Pomoc społeczna - finansowanie, podział środków finansowych.15:31
4.
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2012 rok.16:18
5.
Sprawy bieżące.16:21
6.
Zakończenie.16:22