Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Radni
XLII Sesja w dniu 20 grudnia 2013, godz. 13:00
SE-BRM.0002.13.2013
1.
Część I – robocza. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.13:04
2.
Wybór sekretarza obrad. 13:05
3.
Przyjęcie protokołów z XL Sesji Rady Miejskiej i XLI Sesji Rady Miejskiej
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym13:07
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej13:18
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym 13:31
7.
Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Kórniku za okres 2013roku13:34
Załączniki
sprawozdanie
8.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach
a)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013r13:42
b)
wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Kórnik na 2013 rok niewygasających z upływem roku budżetowego13:43
c)
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014r13:47
d)
ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku14:01
e)
wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Poznań zadania własnego Gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, dotyczącego przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych: nr 511 na trasie Poznań (Franowo) –Jaryszki – Koninko- Szczytniki – Koninko- Borówiec – Kamionki, na linii nr 512 na trasie Poznań (Franowo)- Jaryszki - Żerniki – Koninko – Szczytniki – Koninko – Kamionki – Borówiec oraz na linii nr 527 na trasie Poznań (Starołęka Dworzec) – Czapury – Wiórek – Daszewice - Kamionki14:04
f)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 33, obręb Gądki, gmina Kórnik14:06
g)
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działalności gospodarczej - obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, obręb geodezyjny Robakowo, Gm. Kórnik - rejon ul. Szkolnej i Żernickiej – Etap I14:09
9.
Interpelacje i zapytania radnych.14:15
10.
Odpowiedzi na interpelacje.14:55
11.
Część II – budżetowa.
a)
prezentacja projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014rok - burmistrz Gminy Kórnik15:57
b)
przedstawienie opinii RIO w Poznaniu nt. projektu WPF oraz budżetu Gminy Kórnik na 2014rok16:02
c)
przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów na temat budżetu Gminy Kórnik na 2014rok
d)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2014-202116:36
e)
rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kórnik na 2014rok16:40
12.
Wolne głosy i wnioski. Informacje. 16:48
13.
Zakończenie sesji. 16:49