Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
LII Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013, godz. 11:00
BRM.0002.LII.2013
1.
Otwarcie LII Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.
Przedstawienie porządku obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z L sesji.11:11
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 11:13
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie z zakresu kultury.11:15
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami swarzędzkiej komunikacji autobusowej, opłat dodatkowych, określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego, a także podziału linii na strefy. 11:16
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawiezamiaru likwidacji filii Przedszkola nr 4 "Bajkowy Świat" w Swarzędzu. 11:18
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 11:19
9.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/15/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej, zmienionej uchwałami: nr VII/28/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 stycznia 2011 r. i nr XXXVII/340/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. 11:20
10.
Rozpatrzenie uchwały w sprawienadania nazwy ulicy w Miejscowości Garby.11:21
11.
Rozpatrzenie uchwały w sprawieogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Gortatowo. 11:21
12.
Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu z przeprowadzonej kontroli organizacji i zasad funkcjonowania Komunikacji Miejskiej w Swarzędzu.11:32
13.
Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu z przeprowadzonej kontroli wykorzystania i rozliczenia funduszu sołeckiego w 2012 roku na podstawie wybranych sołectw. 11:35
14.
Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Swarzędzu z przeprowadzonej kontroli wydatkowania gminnych środków finansowych przeznaczonych na organizację imprez miejskich.11:39
15.
Interpelacje, zapytania, wolne głosy.11:48
16.
Sprawy bieżące.11:49
17.
Zakończenie.