Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miejska w Swarzędzu / Rada Miejska
LI Sesja Rady Miejskiej w dniu 17 grudnia 2013, godz. 10:00
BRM.0002.LI.2013
1.
Otwarcie LI Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.10:33
2.
Przedstawienie porządku obrad.10:33
3.
Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.10:33
4.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.10:32
5.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013 – 2032.10:50
a)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały ,
Załączniki
opinia rio wpf
b)
dyskusja i głosowanie,
6.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok:
a)
przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b)
odczytanie opinii Komisji Budżetu,
Załączniki
opinia kb
c)
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
d)
przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Budżetu,
e)
dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f)
głosowanie projektu uchwały budżetowej. 12:22
7.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania drogami powiatowymi.12:22
8.
Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu. 13:00
9.
Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Swarzędzu na rok 2014.13:00
10.
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.13:00
11.
Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu na rok 2014.13:00
12.
Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarczej na rok 2014.13:00
13.
Przedstawienie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2014.13:00
14.
Przedstawienie planu pracy Komisji Rolnictwa na rok 2014.13:01
15.
Przedstawienie planu pracy Komisji Kultury i Sportu na rok 2014. 13:02
16.
Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.13:13
17.
Interpelacje i zapytania.13:28
18.
Wolne głosy.14:27
19.
Komunikaty.14:28
20.
Zakończenie.
21.
Propozycja wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz a Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 13:01