Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Polityki Przestrzennej
Posiedzenie w dniu 18 listopada 2013, godz. 12:00
SE-BRM.0012.3.12.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zmiany uchwały nr XXVI/286/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik – dla części obrębu Skrzynki oraz części obrębu Kórnik,
b)
przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki nr ewid.: 105/9 i 105/10, obr. Koninko,
c)
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej, usługowej w Kórniku –rejon między ul. Staszica, Krasickiego, Stodolną a drogą S11,
d)
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kórniku Nr XX/207/2008 z dnia27 lutego 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku - obr.geod. Bnin i Błażejewko - rejon ul. Lipowej i Śremskiej,
e)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Głównej, Słonecznej i Dworcowej, obrębDziećmierowo, gmina Kórnik,
f)
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 83/3, obręb Czołowo, gmina Kórnik.
Załączniki
mop.mop-uzmop-zal
4.
Zapoznanie się z:
a)
protestem mieszkańców Gądek,
b)
odpowiedzią na wniosek komisji.
5.
Dyskusja nt. projektu budżetu Gminy Kórnik na 2014 rok.
6.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
7.
Zakończenie posiedzenia.