Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik / Komisja Budżetu i Finansów
Posiedzenie w dniu 22 listopada 2013, godz. 11:00
SE-BRM.0012.1.11.2013
1.
Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a)
zatwierdzenia taryf Spółki Akcyjnej AQUANET z siedzibą w Poznaniu dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na części terenu Gminy Kórnik, objętej zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 31.12.2012r., na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
b)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2013-2021,
c)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2013 rok,
d)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,
Załączniki
zytozyto-uz
e)
uchylenia uchwały nr XXXIX/426/2013 Rady Miejskiej w Kórniku,
f)
kupna nieruchomości niezabudowanej położonej w Czmoniu,
g)
przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Kórnik.
Załączniki
pkppkp-uzpkp-zal
4.
Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
5.
Zakończenie posiedzenia.