Proszę czekać, trwa ładowanie danych...
Rada Miasta i Gminy Kórnik
XXVIII Sesja, 28 listopada 2012, godz. 13.00
SE-BRM.0002.12.2012
1.
Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum i przedstawienie porządku obrad.
2.
Wybór sekretarza obrad.13:10
3.
Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.13:11
Załączniki
protokół27
4.
Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.13:13
5.
Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 13:36
Załączniki
listopad
6.
Sprawozdania Komisji Rady z prac w okresie międzysesyjnym.13:56
7.
Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w następujących sprawach:
a)
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kórnik na lata 2012-202514:09
b)
zmiany budżetu Gminy Kórnik na 2012 rok14:10
c)
określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od podatku od środków transportowych 14:10
d)
obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego14:11
e)
uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kórnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok14:12
f)
kupna nieruchomości drogowych położonych w Robakowie
g)
zamiany nieruchomości w miejscowości Koninko gm. Kórnik14:13
h)
udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.14:13
i)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kórnik obręb Bnin14:16
j)
nadania nazwy ulicy w miejscowości Kamionki
k)
rozpatrzenia skargi na przewlekłość załatwiania spraw przez Burmistrza Gminy Kórnik,14:17
Załączniki
318XXVIII/318/2012
l)
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Kórnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,14:58
m)
podziału obszaru gminy na sektory,14:59
n)
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stalenia stawki takiej opłaty,15:21
o)
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,15:22
p)
ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, mieszkańcami a w części nieruchomość niezamieszkałą przez mieszkańców,15:23
r)
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,15:24
s)
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.15:27
t)
zmiany uchwały nr XXIV/275/2012 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mościenica,gm. Kórnik. 15:30
8.
Interpelacje i zapytania radnych.15:50
9.
Odpowiedzi na interpelacje.15:50
10.
Wolne głosy i wnioski. Informacje.16:05
11.
Zakończenie sesji.16:04